(48)header_aktualno

Zvanični pravilnik promotivne kampanje “Pampers & IDEA Loyalty Program” za brend “Pampers”

14. maj 2012

Član 1. Organizator promotivne kampanje i Pravilnik 

1.1. Promotivna kampanja pod nazivom: “Pampers & IDEA Loyalty Program” (u daljem tekstu: kampanja) se organizuje i realizuje od strane privrednog društva New Moment New Ideas Company d.o.o. Beograd, sa svojim registrovanim sedištem ul. Hilandarska 14, Beograd, PIB: 100278886, koje zastupa Žarko Sakan, kao  direktor. (u daljem tekstu: Organizator).
1.2. Kampanja se sprovodi za i u ime Procter&Gamble kompanije (dalje Klijent).
1.3. Svaki učesnik Kampanje kao i Organizator, Klijent i svi njihovi podizvodjači moraju poštovati sve uslove ovog Zvaničnog Pravilnika (u daljem tekstu: Pravilnik) u toku trajanja kampanje.
1.4. Odredbe Pravilnika su besplatno dostupne svakoj zainteresovanoj osobi, na mestu na kom se promotivna kampanje realizije i pultu za informacije u objektima, za sve vreme trajanja kampanje, izuzev u slučajevima više sile i iznenadnih tehničkih problema koji se ne mogu uobičajeno rešiti.
1.5. Organizator zadržava pravo da izmeni ili dopuni odredbe ovog Pravilnika, za sve vreme trajanja kampanje. Svaka izmena važi i proizvodi dejstvo počev od momenta objave, na način naveden u prethodnom stavu. 


Član 2. Teritorija, mesto i vreme, način realizacije kampanje

2.1. Kampanja će se realizovati na teritoriji cele Republike Srbije u svim IDEA objektima 
u kojima se prodaju proizvodi koji su obuhvaćeni kampanjom, a samo u određenim objekitma će kupci moći da preuzmu nagrade u subotu 23.06.2012. i nedelju 24.06.2012. od  9-19h. 
2.2. Objekti u kojima će dobitnici moći da preuzmu nagrade u subotu 23.06.2012. i nedelju 24.06.2012. od  9-19h su: IDEA EXTRA BEOGRAD, IDEA LION BEOGRAD, IDEA LESKOVAC, IDEA SUPER MERKATA SUBOTICA, IDEA GORNJI MILANOVAC, IDEA NOVO NASELJE NOVI SAD, IDEA PLAZA KRAGUJEVAC, IDEA NIŠ DUVANIŠTE, IDEA KRUŠEVAC, IDEA LOZNICA, IDEA NOVI PAZAR, IDEA SMEDEREVO, IDEA ZRENJANIN, IDEA JAGODINA PIVARA, IDEA KIKINDA, IDEA ČAČAK II, IDEA ZAJEČAR, IDEA VRANJE, IDEA VRŠAC VOJNIČKI TRG, IDEA ŠABAC CENTAR, IDEA STARA PAZOVA, IDEA TRSTENIK NOVA SLOGA, IDEA SREMSKA MITROVICAIDEA SELENČA SOMBOR.
2.3. Kampanja će se realizovati u periodu od 14.05.2012.g. do 24.06.2012.g. 
2.4. Organizator zadržava pravo da za vreme trajanja kampanje odluči da skrati ili produži vreme njenog trajanja. Ukoliko dodje do navedenih promena Organizator će ovu informaciju objaviti blagovremno, na način opisan u članu 1.
2.5. U toku trajanja kampanje organizator će u objektima u kojima se kampanja realizuje imati odgovarajući broj svojih promotera (dalje: promoter) i promotivni štand/štandove. 

Termini rada promotivnih štandova u navedenim Idea objektima
Subota 23.06.2012.- Nedelja 24.06.2012. od  9-19h

Član 3. Proizvodi koji su obuhvaćeni kampanjom 

3.1 Kampanja se odnosi na sledeće proizvode: 
Pampers Premium Value pack (Premium Care linija, veličine: S1 – 78, S2 – 72, S3 – 60, S4 – 52, S5 - 44), Pampers Value pack plus (Jumbo Economy, veličine: S2 – 80, S3 – 70, S4 – 62, S4+ - 56, S5 – 52, S6 - 44), Pampers Sensitive vlažne maramice i Baby fresh vlažne maramice.

Član 4. Pravo učešća u kampanji

4.1   Kampanja je namenjena punoletnim građanima Republike Srbije (na dan kada kampanja počinje) koji postupe na način opisan u ovom Pravilniku:

- U toku perioda realizacije promotivne kampanje kupe dva pakovanja Pampers Premium Value pack (Premium Care linija, veličine: S1 – 78, S2 – 72, S3 – 60, S4 – 52, S5 - 44) i dva pakovanja Pampers Sensitive single ili Baby fresh single vlažnih maramica, koji učestvuju u kampanji i sačuvaju račun kao dokaz kupovine  i osvoje bade-mantil i/ili

- U toku perioda realizacije promotivne kampanje kupe dva pakovanja Pampers Value pack plus (Jumbo Economy, veličine: S2 – 80, S3 – 70, S4 – 62, S4+ - 56, S5 – 52, S6 - 44) i dva pakovanja Pampers Sensitive single vlažnih maramica, koji učestvuju u kampanji i sačuvaju račun kao dokaz kupovine i osvoje sportsku opremu.

U ovoj kampanji nije dozvoljeno učestovanje zaposlenima (kao ni članovima porodica zaposlenih-prvi stepen srodstva) kod: Organizatora, kod Klijenta, kod distributera, kao ni zaposlenima u objektima gde se kampanja realizuje . 

Član 5. Mehanizam kampanje 

5.1. Organizator će postaviti sopstvene štandove koji mogu biti različite forme i oblika, koji će biti smešteni u objektu u prostoru iza kasa prema izlazu iz objekta IDEA. Štandovi će biti označeni i dobro vidljivi svim potrošačima u objektu.
5.2. Učesnik u kampanji će promoteru na štandu prezentovati račun o kupovini odgovarajućih proizvoda, koji moraju sadržati sve uslove opisane u članovima 3 i 4. (odnosno: moraju biti upravo oni proizvodi koji jesu na promociji u tom periodu u tom objektu). 
5.3. Ukoliko promoter, uvidom u fiskalni račun (i u sam proizvod) utvrdi da se radi o kupovini  proizvoda koji jeste na promociji u okviru kampanje, učesnik ostvaruje pravo na nagradu: bade-mantil i/ili sportsku opremu . 
5.4. Jedan kupljeni set proizvoda, koji su na promociju u okviru kampanje, donosi učesniku pravo na jednu nagradu na promotivnom štandu. Jedan dobitnik može osvojiti najviše dve nagrade.  
5.5. Ukoliko potrošač kupi proizvod koji učestvuje na promociji, van termina u kom rade štandovi u tom objektu, on ima pravo da se vrati u objekat, radi preuzimanja nagrade u subotu 23.06.2012. i nedelju 24.06.2012. od  9-19h , i ukoliko je ispunio sve uslove iz ovog Pravilnika, taj potrošač će ostvariti pravo na nagradu, u skladu sa raspoloživim zalihama u tom objektu. 
5.6. Po završetku kampanje u objektu, proizvodi koji su bili na promociji u toku njenog trajanja u tom objektu, gube svojstvo proizvoda na promociji i ne donose potrošaču koji ih je kupio pravo na nagradu. 
5.7. Organizator neće snositi bilo kakvu odgovornost niti će imati bilo kakvu obavezu prema potrošačima u vezi sa bilo kojim okolnostima koje su dovele do toga da potrošač smatra da je promocija u toku, ako je promocija u skladu sa ovim Pravilnikom okončana.
5.8. Prezentacija originalnog fiskalnog računa iz kog se nedvosmisleno može utvrditi kupovina proizvoda koji su na promociji odnosno pravo potrošača na nagradu, je obavezan uslov za dobijanje nagrade.
5.9. Fiskalni računi za koje su nagrade dodeljenje, će biti označeni od strane promotera na štandu kao iskorišćeni i više neće biti upotrebljivi.
5.10. Svi proizvodi koji su kupljeni na promociji moraju biti verifikovani u skladu sa odredbama ovog Pravilnika, u suprotnom smatraće se da nisu proizvodni na promociji i neće biti u nadležnosti niti odgovornosti Organizatora.
5.11. Ukoliko nagrade budu iskoriščene pre kraja promocije u nekom objektu, kupci će o tome biti obavešteni pre nego što kupe proizvod. Ukoliko nagrade budu iskorišćene pre kraja promocije u pojedinim objektima u kojim se kampanje odvija, kampanja će u tim objektima biti okončana, ali će nastaviti da se odvija u drugim objektima u skladu sa postojećom količinom dostupnih nagrada.

Član 6. Nagrade

 6.1. Nagrade koje se dodelju u toku trajanja kampanje su: 6000 bade-mantila i 5000 kompleta sportske opreme.
Ukupan broj nagrada koji su u okviru kampanje dodeljuje je: 11000
6.2. Vrednost nagrada koje se dodeljuju po komadu iznosi: 296 rsd/kom za sportsku opremu i 507 rsd/kom za bade mantil.
Ukupna vrednost nagrada koje se dodelju u toku kampanje ukljucujuci i PDV i poreze iznosi ukupno: 1.480.000,00rsd za sportsku opremu i 3.042.000,00rsd za bade mantile.
6.3. Nagrade će potrošačima biti dodeljivane pod uslovima iz ovog Pravilnika, i u skladu sa dostupnim zalihama u svakom objektu u kome se promocija realizuje.
Novčane vrednosti nagrada se neće dodeljivati, niti će biti moguće da se nagrade zamene za novac ili za neke druge proizvode.

Član 7 Okončanje kampanje

7.1. Kampanja može biti okončanja pre predviđenog kraja usled okolnosti izazvanih višom silom, uključujući i nemogućnost Organizatora da kampanju nastavi usled bilo kojih okolnosti koje nisu pod kontrolom Organizatora niti predstavljaju njegovu odluku, u kom slučaju se Organizator oslobadja bilo kakvih odgovornosti .U tom slučaju nagrade će biti dodeljene u skladu sa dostupnim zalihama u objektu.
7.2. Ukoliko nagrade u objektu budu iskorišćene pre kraja kampanje u tom objektu, kampanje će biti okončanja. U ovom slučaju potrošači će o činjenici prestanka kampanje, biti upoznati pre kupovine proizvoda, od strane promotera.
7.3. Ukoliko nagrade budu iskorišćene pre okončanja kampanje u pojedinom objektu, kampanja u tom objektu prestaje, ali se nastavlja u ostalim objektima dok zalihe postoje.
7.4. Kampanje može prestati iz razloga koji proističu iz odluka i akata,  izvršnih javnih vlasti, suda ili drugog nadležnog organa.
7.5. U situacijama navedenim u ovom članu, Organizator neće imati bilo kakve obaveze prema potrošačima, u vezi sa bilo kakvim povraćajem novca ili isplata naknada na ime kompenzaciji niti bilo kakve slične naknade. Okončanje kampanje će biti objavljeno na naćin predviđen ovim Pravilima.

Član 8 Prihvatanje uslova i saglasnosti 

8.1. Prihvatajući učešće u kampanji potrošači potvrđuju da su  razumeli i odobrili uslove ovog Pravilnika.
8.2. Učestvovanjem u kampanji  potrošač daje odobrenje Organizatoru za uključivanje njegovih ličnih podataka, ukoliko ih je prezentovao u jedinstvenu bazu podataka, formiranu  za potrebe realizacije kampanje.
8.3. Organizator zadržava pravo da u meri u kojoj se to pokaže potrebnim vrši sakupljanje, čuvanje i obradu i objavu  podataka koje je dobio lično od potrošača, u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije ("Sl. glasnik RS",97/2008, 104/2009). 
8.4. Svi učesnici u kampanji zadržavaju prava utvrđena Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti , a naročito: 
- pravo na uvid u podatke; pravo na informisanje; pravo prigovora;pravo da zahteva brisanje njegovih  podataka;
- pravo na izmenu podataka; 
- pravo na obaveštenje o činjenici prikupljanja podataka; 
- kao i pravo na žalbu. 
8.5 Takođe, imaju pravo da pismenim putem- Zahtevom upućenim Organizatoru na adresu New moment New Ideas Company, Hilandarka 14, Beograd zahtevaju : 
- potvrdu - da li se njegovi podaci obrađuju ili ne, 
- ažuriranje, blokiranje, uklanjanje, promenu u anonimne podatke čija obrada nije u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti kao i 
- obustavu obrade podataka
Organizator će u slučaju zahteva učiniti i eventualnu drugu zaštitu u skladu sa propisima. 
8.6. Podaci neće biti javno objavljivani niti na bilo koji drugi način prezentovani trećim neovlašćenim licima.

Član 9. Porezi

9.1 Za nagrade čija vrednost prevazilazi neoporezivi iznos u skladu sa poreskim propisima, porez plaća Organizator u skladu sa zakonom.

Član 10. Sporovi i merodavno pravo 

10.1. U slučaju spora, ili zahteva koji nastane iz ili u vezi sa ovim Pravilnikom, uključujući valjanost, važenje, kršenje ili ukidanje odredaba istog, stranke će učiniti razumne napore postignu mirno rešenje. 
10.2. Ukoliko postizanje sporazumnog rešenje nije moguće, spor će rešiti nadležni sud u Beogradu, u skladu sa zakonima Republike Srbije.

Član 11. Prelazne i završne odredbe

11.1. Preporuke i primedbe na kampanju, učesnici mogu uputiti direktno Organizatoru za vreme trajanja kampanje putem e-mail adrese: nenad@newmoment.com ili putem telefona na broj: 011 30 30 715 (u periodu od 10h do 17h, svakog radnog dana).
11.2. Ovaj Pravilnik donet je za potrebe uređivanje realizacije kampanje i važi za vreme njenog trajanja. Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.
   
Organizator
New Moment New Ideas Company d.o.o.
U Beogradu 
03.05.2012.g.

<< povratak


agrokor velpro

Copyright Idea d.o.o. 2015 Sva prava su zadržana. ::: Izrada stranica: VIPDATA


blank